Portrait

D. in Blue, no. 22 resz.jpg (91758 bytes)   Virginia-Shimek-at-9-days,-.jpg (65492 bytes)   Tarver-Shimek,--9-days-old.jpg (72925 bytes)   Tina-Skinner.jpg (129432 bytes)   Tina's-Cousin.jpg (122005 bytes)

Guy-Clark-no.-3.jpg (132856 bytes)   guy-clark,-2014.jpg (211076 bytes)   guy-clark-no.2,-2014.jpg (99799 bytes)   Guy-Clark-2014,-no.4.jpg (71165 bytes)

Dave-Olney-c.1980.jpg (183989 bytes)   Dave-Olney-c.1980 no.2.jpg (145185 bytes)   Sergio-Webb,-2011.jpg (155175 bytes)

Jean-Shimek-and-baby,-Marc.jpg (149165 bytes)   Tarver-Shimek,-August-2009.jpg (66915 bytes)   Virginia-Shimek,-2004.jpg (17253 bytes)   Tarver-Shimek,--2004.jpg (19509 bytes)   Virginia-Shimek-2010.jpg (103523 bytes)   Jean-Shimek,-2004.jpg (55389 bytes)

Rico-Ramirez,-no.-2.jpg (142459 bytes)   Deborah-Campbell-2013.jpg (94210 bytes)   D. in Blue, no. 20 res.jpg (84551 bytes)   self-2009.jpg (88686 bytes)   Lynn,-no.-5.jpg (77015 bytes)   Virginia-Shimek,-November-2009.jpg (100074 bytes)

Plotkins-res.jpg (128168 bytes)   portrait-of-ariell-kirylo,2.jpg (47035 bytes)   lynn-kirylo-at-machu-pichu,.jpg (55867 bytes)   portrait-of-lynn-kirylo-0902.jpg (88216 bytes)   Lynn-in-Black-Lace,-no.-2.jpg (103882 bytes)   Donna-Joy-Plotkin.jpg (97289 bytes)   

Jake Shimek.jpg (39480 bytes)   Mister-reszd.jpg (101226 bytes)   portrait-of-judith-simons.jpg (58831 bytes)   portrait-of-michael-gantt,-.jpg (40946 bytes)   self-in-blue,-2005.jpg (42954 bytes)

black-box-no-22.jpg (46854 bytes)   D.-in-blue,-no.-14,-2005.jpg (57839 bytes)   Deborah-C-2009.jpg (63090 bytes)   D.-in-blue,-no.-9,-2003.jpg (40820 bytes)   bb24.jpg (50844 bytes)   D.-in-Blue,-Shadowbox-2016.jpg (135619 bytes)

Kosta-Damalas,-1998.jpg (79452 bytes)   myles-maillie-82.jpg (67439 bytes)   Eddie-Botkowski,-1982.jpg (69028 bytes)  self-grid-no.4.jpg (77437 bytes)   self-grid-no-2.jpg (56336 bytes)   self-in-blue-82.jpg (30878 bytes)

paul-gaddes.jpg (43770 bytes)   bill-gwinn.jpg (45126 bytes)   hugh-monahan-c.80.jpg (57891 bytes)   king-cr.jpg (114391 bytes)